Lära att lära är en av EU:s nyckelkompetenser för livet i en föränderlig värld. Lära om att lära handlar om att utveckla förmågan att organisera sitt eget lärande och att kunna samspela med andra. Här synliggör vi både likheter och olikheter samt olika lärstrategier för att alla ska kunna bli medvetna om egna behov och därmed strategier som fungerar i olika situationer. 

Tanken är att när man får syn på hur man fungerar så blir det lättare att veta vad man behöver göra för att utveckla sitt lärande. Metakognition är svårt och ju yngre en person är ju svårare är det och därmed ökar behovet av stöd kring lärande.

I Lgr 11 står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. För att lyckas med det fullt ut behövs en välfylld verktygslåda. Denna utbildning bidrar till en medvetenhet om hur olika människor kan fungera och därmed ger den möjlighet till fler/nya verktyg som gör att man blir bättre rustad att möta elevers olika behov. 

Även i  1 kap. Skollagen 4 § kan man läsa att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Det står också att man i utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Att de ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt samt att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen belyser hur olika lärande kan se ut och hur man medvetet kan arbeta för att medvetandegöra individen om sina behov och därmed också få möjligheten att börja ta ansvar för sin egen utveckling och lärande. 

Utbildningens längd, 2 dagar

Pris/deltagare på öppen kurs, 4.995:- (ingen öppen kurs planerad just nu)

Pris vid internutbildning/för grupp, begär offert.