Syftet med denna utbildning är att ge en fördjupad syn på ledarskap och lärande och därmed skapa förutsättningar för att utveckla sitt ledarskap. Beroende på vilken typ av person vi är har vi både naturliga styrkor och “akilleshälar” i vårt ledarskap, likt vi också har det i andra delar av livet. Genom att vara medveten om dessa “personlighetsdrag” kan vi förstå oss själva bättre och därmed bättre utvecklas i vår ledarroll. 

Utbildningen är processinriktad och innehåller föreläsningar, filmklipp, individuella reflektioner, samtal och övningar. Den kommer att ge dig en djupare kunskap och förståelse både av dig själv och av andra/dina medarbetare. Det leder till en bättre förmåga att kunna hantera situationer som uppstår på grund av att människor är olika. 
Du kommer att vara bättre rustad att stå stark i din ledarroll oavsett varifrån vinden blåser. 

Utbildningens längd, 2 dagar

Pris/deltagare på öppen kurs, 4.995:- (ingen öppen kurs planerad just nu)

Pris vid internutbildning/ för grupp, begär offert.